Cam kết bảo mật thông tin

Bảo mật mọi thông tin của khách hàng mà TMS Quy Nhơn được cung cấp hoặc có được trong thời gian tư vấn cho khách hàng;

TMS Quy Nhơn không được sao chép hay chuyển giao, sử dụng bất kỳ thông tin nào chứa thông tin bí mật của khách hàng (dù bản cứng hay bản mềm);

TMS Quy Nhơn giữ gìn và thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để giữ gìn sự toàn vẹn và tính bảo mật của các thông tin đó;

TMS Quy Nhơn Không cung cấp hoặc tiết lộ các thông tin của khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân bên ngoài nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của khách hàng.

Phòng kinh doanh Dự Án TMS QUY NHƠN
0904 202 115
096 9696 823

Website:
https://tms-quynhon.com